Cement je stavebné spojivo, ktoré slúži ako prísada maltových a betónových zmesí už od antiky a následne stredoveku. O životnosti cementu svedčia aj také stavby, ako je kopula Pantheonu v Ríme alebo pražský Karlov most.

Pálením vápenca s prímesou ílu alebo piesku sa vyrába najrozšírenejší druh - portlandský cement s obsahom oxidu vápenatého a oxidu kremičitého.

Cement je pre životné prostredie bezproblémový materiál, pri ručnom spracovaní je však po zmiešaní s vodou silne zásaditý a preto je žiaduce používať ochranné pomôcky, ktoré môžu zabrániť vdýchnutiu cementového prachu alebo postriekania lúhom.