Právne informácie

  • Údaje uvedené na tomto serveri môžu byť prevádzkovateľom zmenené bez predchádzajúceho upozornenia a nezakladajú akékoľvek ďalšie nároky.
  • Publikované informácie sú bez záruky a môžu sa líšiť oproti skutočnému stavu. Informácie podliehajú aktualizačným zmenám, vrátane zmien vlastností, dostupnosti a cien.
  • Niektoré produkty tu zobrazené na fotografiách alebo popísané v textoch nemusia byť kedykoľvek dostupné.
  • Pre získanie najnovších informácií nás, prosím, kontaktujte.
  • Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za nemožnosť pripojenia k webovým stránkam a s ňou súvisiacou náhradou škody.
  • Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za škody súvisiace s prechodom na webové stránky tretích strán zo stránok prevádzkovateľa.

Copyright

  • Držiteľom autorských práv k materiálom publikovaných v rámci tohto servera je spoločnosť WOODCOTE GROUP a.s..
  • Osobám bez oprávnenia prevádzkovateľa webových stránok je prísne zakázané akokoľvek zasahovať do obsahu webových stránok a vykonávať jeho pozmeňovania.
  • Akékoľvek preberanie, pretláčané, publikovanie či prenášanie materiálov a informačných štruktúr, ktoré sú súčasťou tohto serveru je výslovne zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv. Zneužitie obchodných značiek uvedených na webových stránkach je výslovne zakázané a bude riešené všetkými možnými právnymi cestami.

Všetky práva vyhradené.
Copyright © WOODCOTE GROUP a.s.