ponuka tovarov

Stavebné centrá

 
Partneri

 
KVIP.sk
 
KVIP kúpeľne
 
Dvere a Podlahy Woodcote.sk
 
 
 

BEKWOODCOTE s.r.o.

Informácie poskytované dotknutým osobám,
ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

podľa čl. 14 Nariadenia GDPR

 
Okruhy dotknutých osôb: zmluvní partneri prevádzkovateľa, zákazníci prevádzkovateľa, potenciálni zákazníci prevádzkovateľa, osoby, ktorých údaje boli zaznamenané kamerovým systémom (táto informácia popisuje iba činnosti spracúvania osobných údajov, zverejnené podľa ustanovenia čl. 14 ods. 5 písm. b) Nariadenia GDPR)
 
Prevádzkovateľ BEKWOODCOTE s.r.o. vykonáva spracúvanie osobných údajov fyzických osôb v týchto spracovateľských činnostiach:
• Evidencia zmluvných partnerov,
• Vymáhanie pohľadávok,
• Priamy marketing – potenciálni zákazníci,
• Priamy marketing – zákazníci,
• Marketing Blacklist,
• Kamerový monitoring,
• Žiadosti dotknutých osôb.
 
Prevádzkovateľ zaručuje ochranu spracúvaných osobných údajov špecificky navrhnutými opatreniami a štandardnou analýzou rizík. Žiadne spracúvané osobné údaje sa neprenášajú do krajín, ktoré nezabezpečujú  primeranú úroveň ich ochrany. Žiadne spracúvané osobné údaje sa nezverejňujú. Zástupca prevádzkovateľa nebol určený. Zodpovedná osoba za dohľad nad ochranou osobných údajov nebola menovaná.
 
Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, Bratislava.
 
Účely spracúvania osobných údajov v jednotlivých spracovateľských činnostiach, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, podmienky zverejňovania a registratúrne, prípadne retenčné lehoty spracúvaných osobných údajov sú popísané v prílohe tejto informácie.
 
Dotknutá osoba je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré je prevádzkovateľ povinný spracúvať na
základe osobitných zákonov.
 
Dotknutá osoba nie je povinná poskytnúť prevádzkovateľovi údaje, ktoré sú potrebné pre zmluvné rokovanie a pre realizáciu zmluvy; bez poskytnutia týchto údajov nemôže príslušná zmluva vzniknúť.
 
Dotknutá osoba je oprávnená:
• odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov v spracovateľských činnostiach Priamy marketing – potenciálni zákazníci a Priamy marketing – zákazníci,
• požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby,
• požadovať od prevádzkovateľa osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte na účel prenosu k inému zmluvnému partnerovi (iba zákazníci a zmluvní partneri, ktorí sú fyzickými osobami),
• požadovať od prevádzkovateľa opravu spracúvaných osobných údajov,
• požadovať od prevádzkovateľa vymazanie spracúvaných osobných údajov,
• požadovať od prevádzkovateľa obmedzenie spracúvania a namietať proti spracúvaniu, ak právnym základom nie je zákonná povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje,
• právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
• požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.
Právo dotknutej osoby na odvolanie súhlasu nie je možné v spracovateľských činnostiach Evidencia zmluvných partnerov, Vymáhanie pohľadávok, Marketing Blacklist, Kamerový monitoring a Žiadosti dotknutých osôb uplatniť, pretože súhlas dotknutej osoby nie je ich právnym základom.
 
Právo dotknutej osoby namietať voči automatizovanému rozhodovaniu nie je možné v popisovaných súboroch spracovateľských činností uplatniť, pretože popisované činnosti spracúvania neobsahujú automatizované rozhodovanie.
Evidencia zmluvných partnerov
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa Evidencia zmluvných partnerov (samostatne zárobkovo činných osôb) a fyzických osôb konajúcich v mene zmluvných partnerov (právnické osoby).
Okruh dotknutých osôb Zmluvní partneri prevádzkovateľa, samostatne zárobkovo činné osoby a osoby konajúce v mene zmluvných partnerov.
Zoznam osobných údajov Meno, priezvisko, obchodné údaje, názov a sídlo.
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Vedenie finančného účtovníctva zmluvný dodávateľ služieb
Správa infraštruktúry IT a servis HW zmluvný dodávateľ služieb
Právne služby advokátska kancelária, zmluvný dodávateľ služieb
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Súdy, exekútori Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Civilný sporový poriadok
Orgány činné v trestnom konaní Trestný zákonník
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota / Právny základ
kontaktné údaje fyzických osôb 4 roky / Ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka (fyzické osoby – podnikatelia, fyzické osoby konajúce v mene právnických osôb)
informácie o obchodných prípadoch 10 rokov / zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty
 
Vymáhanie pohľadávok
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa Uplatňovanie majetkových práv prevádzkovateľa
Okruh dotknutých osôb Zmluvní partneri prevádzkovateľa, samostatne zárobkovo činné osoby a osoby konajúce v mene zmluvných partnerov.
Zoznam osobných údajov Meno, priezvisko, obchodné údaje, názov a sídlo.
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
factoring, forfaiting zmluvný partner poverený vymáhaním
Právne služby advokátska kancelária, zmluvný dodávateľ služieb
Vedenie finančného účtovníctva zmluvný dodávateľ služieb
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Súdy, exekútori Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Civilný sporový poriadok
Orgány činné v trestnom konaní Trestný zákonník
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota / Právny základ
kontaktné údaje fyzických osôb 3 roky / Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické osoby – spotrebitelia)
kontaktné údaje fyzických osôb 4 roky / Ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka (fyzické osoby – podnikatelia, fyzické osoby konajúce v mene právnických osôb)
informácie o obchodných prípadoch 10 rokov / zákon o dani z príjmov, zákon o dani z pridanej hodnoty
 
Priamy marketing – potenciálni zákazníci
Účel spracúvania osobných údajov Ponuky – adresná komunikácia s potenciálnymi zákazníkmi.
Okruh dotknutých osôb Potenciálni zákazníci prevádzkovateľa
Zoznam osobných údajov titul, meno, priezvisko, doručovacia adresa dotknutej osoby, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
žiadne  
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
žiaden  
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota / Právny základ
kontaktné údaje fyzických osôb 3 roky / Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické osoby – spotrebitelia)
kontaktné údaje fyzických osôb 4 roky / Ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka (fyzické osoby – podnikatelia, fyzické osoby konajúce v mene právnických osôb)
 
Priamy marketing – zákazníci
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa Ponuky – adresná komunikácia so zákazníkmi.
Okruh dotknutých osôb Zákazníci prevádzkovateľa
Zoznam osobných údajov titul, meno, priezvisko, doručovacia adresa dotknutej osoby, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
žiadne  
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
žiaden  
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota / Právny základ
kontaktné údaje fyzických osôb 3 roky / Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické osoby – spotrebitelia)
kontaktné údaje fyzických osôb 4 roky / Ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka (fyzické osoby – podnikatelia, fyzické osoby konajúce v mene právnických osôb)
 
Marketing Blacklist
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa Vylúčenie údajov zo spracúvania na základe námietky dotknutej osoby proti spracúvaniu na účely priameho marketingu. Spracúvanie databáze osôb vylúčených zo spracúvania na účely priameho marketingu.
Okruh dotknutých osôb Osoby vylúčené zo spracúvania na účely priameho marketingu.
Zoznam osobných údajov titul, meno, priezvisko, doručovacia adresa dotknutej osoby, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
žiadne  
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
žiaden  
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota / Právny základ
kontaktné údaje fyzických osôb 3 roky / Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické osoby – spotrebitelia)
kontaktné údaje fyzických osôb 4 roky / Ustanovenie § 397 Obchodného zákonníka (fyzické osoby – podnikatelia, fyzické osoby konajúce v mene právnických osôb)
 
 
Kamerový monitoring priestorov prístupných verejnosti
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa Odhaľovanie kriminality, narušenia bezpečnosti, ochrany majetku alebozdravia.
Okruh dotknutých osôb otvorený
Zoznam osobných údajov obrazový záznam
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátske kancelárie
Poradenstvo v ochrane osobných údajov konzultačné spoločnosti
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Súdy Občiansky zákonník, Civilný sporový poriadok
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota / Právny základ
všetky spracúvané údaje 15 dní / lehota nie je upravená zákonom
 
Žiadosti dotknutých osôb
Účel spracúvania osobných údajov a oprávnený záujem prevádzkovateľa Evidencia žiadostí a podnetov dotknutých osôb – žiadosti o prístup, o opravu, o vymazanie a o obmedzenie spracúvania, požiadavky na poskytnutie údajov na prenesenie, námietky voči spracúvaniu osobných údajov na účel marketingu a námietky voči profilovaniu alebo automatizovanému rozhodovaniu.
Okruh dotknutých osôb Osoby, ktoré podávajú žiadosti o prístup, o opravu, o vymazanie a o obmedzenie spracúvania, požiadavky na poskytnutie údajov na prenesenie, námietky voči spracúvaniu osobných údajov na účel marketingu a námietky voči profilovaniu alebo automatizovanému rozhodovaniu.
Zoznam osobných údajov Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska alebo doručovacia adresa.
Spracúvanie sprostredkovateľom v mene prevádzkovateľa
Činnosti spracúvania Okruh sprostredkovateľov
Právne služby advokátske kancelárie
Správa infraštruktúry IT a servis HW zmluvný dodávateľ služieb
Sprava registratúry zmluvný dodávateľ služieb
Dohľad nad ochranou osobných údajov zmluvná zodpovedná osoba
Poskytovanie osobných údajov
Okruh príjemcov Právny základ
Súdy Občiansky zákonník, Civilný sporový poriadok
Predpokladané lehoty na vymazanie osobných údajov
Kategória Lehota / Právny základ
všetky spracúvané údaje 3 roky / Ustanovenie § 100 Občianskeho zákonníka (fyzické osoby – spotrebitelia)