Za akých podmienok môžeme spracovávať Vaše údaje v súvislosti s newsletterom?

Vaše osobné údaje spracovávame my a to spoločnosť WOODCOTE GROUP s.r.o., so sídlom Vajnorská 135, 831 04 Bratislava, IČO: 31 364 951, email: info@woodcote.sk, telefon 0907 917 766  ako prevádzkovateľ.

V prípade emailových adries rozlišujeme dva typy – s osobnými údajmi a bez osobných údajov. Emailovou adresou bez osobných údajov je každá adresa, kde nie sme schopní ani vzdialene identifikovať osobu, ktorá danú emailovú schránku vlastní.

Praktické príklady:

slniecko@email.sk je typ emailovej adresy bez osobných údajov,

pavla.novakova@kempkrusnehory.cz je typ emailovej adresy s osobnými údajmi – môžeme identifikovať konkrétnu ľudskú bytosť – Pavlu Novákovú zo spoločnosti Kemp Krušné Hory s. r. o.

Emaily bez osobných údajov

V prípade, že nám pri registrácií necháte len emailovú adresu bez osobných údajov, ktorú nijako nedoplníte, napr. o Vaše meno a priezvisko, názov spoločnosti, riadime sa pravidlami pre posielanie našich ponukových emailov podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov. Nebojte nebudeme Vás nudiť nudnými prepismi konkrétnych §.

Dovolíme si len zhrnúť naše základné povinnosti:

 1. K obchodným oznámeniam sa hrdo hlásime ako autori a vždy viete, že sa jedná o obchodné oznámenie.
 2. Môžeme Vám ich posielať len po Vašom predošlom súhlase s malou výnimkou podľa bodu 3.
 3. V prípade, že nemáme Váš súhlas, môžeme Vám obchodné oznámenia posielať len v súvislosti s predajom našich produktov, a to len tých, ktoré sa viažu k produktu, o ktorý ste prejavili záujem/zakúpili ho.           
 4. Na záver Vám vždy musíme dať možnosť sa od našich emailov jednoduchým spôsobom odhlásiť.

Emaily a osobné údaje

Čo sú to vlastne osobné údaje?

LEGISLATÍVA: Osobné údaje a ich ochrana sú upravené predovšetkým zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov.

REALITA: Sú to akékoľvek informácie, ktoré sa týkajú konkrétnej žijúcej osoby ( tzn. fyzickej osoby – netýka sa právnických osôb), a to vrátane informácií, ktoré samostatne nemôžeme spojiť s konkrétnou fyzickou osobou, ale spoločne, ako celok, môžu viesť k identifikácii konkrétnej osoby.

Osobné údaje môžeme spracovávať keď:

 1. ste nám udelili súhlas pre spracovanie osobných údajov ku konkrétnemu účelu pre plánovanú dobu ( napr. nám dáte súhlas k posielaniu newsletteru);); tieto osobné údaje spracúvame po dobu obsiahnutú v udelenom súhlase;
 2. spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy, ktorej ste členom alebo na uskutočnenie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť ( napr. u nás nakúpite); tieto osobné údaje spracúvame po dobou trvania zmluvy;
 3. spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti uloženej zákonom, či orgánom verejnej moci ( napr. sme povinní Vaše údaje evidovať na účtovnom doklade pre potreby finančného úradu); tieto osobné údaje spracúvame po dobu, po ktorú nám trvá táto povinnosť;
 4. spracovanie je nevyhnutné pre účely našich oprávnených záujmov ( napr. vymáhanie pohľadávok), či záujmov tretej strany, okrem prípadov, keď pred týmito záujmami majú prednosť Vaše záujmy alebo základné práva a slobody vyžadujúce ochranu osobných údajov; tieto osobné údaje spracúvame po dobu, po ktorú nám trvá táto povinnosť.

Najzložitejší je zrejme pojem „oprávnený záujem“.

Pod spracovanie osobných údajov z dôvodu nášho oprávneného záujmu spadá najmä administratívne spracovanie za účelom vyhovenia Vašim objednávkam, spracovanie s cieľom zaistiť bezpečnosť Vašich dát, objednávok i celého systému, spracovanie za účelom zamedzenia podvodu pri objednávkach s tým, i spojené spracovanie za účelom trestného oznámenia a spracovania s cieľom priameho marketingu.

Spracovanie s cieľom priameho marketingu sa prejavuje spoločným vzťahom medzi nami a Vami. Obchodné oznámenia zasielané na základe oprávneného záujmu sme povinní zasielať v priamej súvislosti s predtým poskytnutým tovarom alebo službou, keď ste nám Vaše osobné údaje poskytli, tzn. napr. pokiaľ Vám predáme rýľ, určite Vám od nás nepríde reklama na holiaci strojček.

Pri spracovaní Vašich osobných údajov máte právo:

 • súhlas kedykoľvek odvolať (pokiaľ bol udelený) a to rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania Vašich osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním,
 • požadovať informácie, aké Vaše osobné údaje spracovávame,
 • namietať spracúvanie Vašich osobných údajov,
 • požadovať obmedzenie spracúvania Vašich  osobných údajov,
 • požadovať prenosnosť Vašich osobných údajov,
 • vyžiadať si prístup k Vašim údajom, a tie nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať vymazanie Vašich osobných údajov,
 • podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

Zároveň Vás informujeme, že nezamýšľame prenos Vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie a nevyužívame automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Sme oprávnení poskytovať spracúvané osobné údaje tretej strane, ktorá nás zastupuje alebo inak chráni naše práva a oprávnené záujmy (napr. osoby oprávnené na vymáhanie našich pohľadávok a pod.) alebo sa s nami podieľa na údržbe, prevádzke, vývoji systémov alebo technológií, prostredníctvom ktorých dochádza k predaju a prenájmu našich produktov a tiež subjektom, ktoré nám spracúvajú účtovníctvo. Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť našej materskej spoločnosti so sídlom v Českej republike. Naša spoločnosť nemá určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obráťte na nás alebo na našu osobu poverenú komunikáciou ohľadne ochrany Vašich osobných údajov www.woodcote.sk/formular-gdpr nebo na Úrad na ochranu osobných údajov SR.