Máte záujem o produkty z našej ponuky?
Vyžiadajte si od nás cenovú ponuku na materiál

ponuka tovarov

Stavebné centrá

Woodcote Stavebniny / Služby / Projekt komplexnej obnovy bytových domov

Projekt komplexnej obnovy bytových domov

OBSAH
1) Komplexná revitalizácia
2) Program Komplexná obnova budov
a. strechy
b. fasády
c. okná
d. balkóny, loggie
e. interiér
3) Služby
4) Financovanie SVB / SBD
5) Osobné financovanie


1) Komplexná revitalizácia
Revitalizácia znamená obnova, oživenie, vzpruha. V stavebnej oblasti je možné pod týmto pojmom chápať obnovu nehnuteľnosti v snahe predĺžiť jej životnosť na maximum, pričom úlohou je tiež znížiť energetickú náročnosť.

2) Program Komplexná obnova budov
Komplexná obnova budovy zahŕňa systémové riešenie kvality stavby od základov po strechu. Len súhrou kvality vyhotovenia jednotlivých častí stavebnej konštrukcie je možné získať energeticky efektívnu stavbu bez systémových porúch, s ekonomickou a najmä ekologickou prevádzkou.

2.1) STRECHY
zateplenie strechy
hydroizolácia strechy

2.2) ZATEPLENIE
zateplenie fasád certifikovaným zatepľovacím systémom EXTHERM
hydraulické vyregulovanie kúrenia

2.3) OKNÁ
obnova okien alebo výmena okien

2.4) BALKÓNY, LOGGIE
sanácia balkónov a loggií: ošetrenie nosnej konštrukcie, obnova zábradlí, dlažieb
zosilnenie konštrukcií..

2.5) INTERIÉR
podlahy: vyrovnávacie stierky, tepelná a kročajová izolácia, laminátové a drevené parkety, dlažby
dvere vchodové, interiérové
vnútorné omietky, farby, laky, lazúry

3) Služby v rámci programu Komplexnej obnovy budov

Spoločnosť BEKWOODCOTE s.r.o. v rámci programu Komplexnej obnovy budov ponúka tieto služby:

PRÍPRAVA – projekcia + inžiniering
1) diagnostika technického stavu = prehliadka budovy, zistenie stavu, zistenie systémových porúch
2) vypracovanie Odborného posudku (pre získanie dotácie MVRR SR na ich odstránenie)
3) vypracovanie Statického posudku
4) vypracovanie štúdie Komplexnej obnovy budovy – návrh skladby, farebného a architektonického riešenia
5) Projekt rekonštrukcie – vypracovanie projektovej dokumentácie*
o výkresová dokumentácia, návrh výstužnej vrstvy, návrh farebného, resp. architektonického riešenia, vizualizácia*
o návrh zatepľovacieho systému a hrúbky tepelnej izolácie s preukázaním hygienického a energetického kritéria
o projekt požiarnej bezpečnosti*
o projekt organizácie výstavby
o cenová ponuka – rozpočet projektu rekonštrukcie
- rozpočet na stavebné materiály*
- rozpočet na prácu*
o časový harmonogram rekonštrukcie*
6) vypracovanie Teplotechnického posudku o úspore energií
7) súčinnosť pri získaní Povolenia stavby u príslušného stavebného úradu
* označené položky sú potrebné k získaniu Povolenia stavby - reknoštrukcie a k získaniu zvýhodneného úveru

REALIZÁCIA:
8) zabezpečenie realizačných firiem a dodávky materiálu priamo na stavbu
9) zabezpečenie autorizovaného stavebného dozoru
10) spracovanie Energetického certifikátu budovy (Energetický audit)*
11) súčinnosť pri kolaudácii
*označená položka je potrebná ku kolaudácii rekonštrukcie

FINANCOVANIE:
12) pomoc pri hľadaní riešenia financovania (dotácia MVRR SR, ŠFRB, komerčné banky..)
13) zvýhodnená ponuka pri financovaní prostredníctvom VÚB Banky (prípadne zo zdrojov EBRD – SLOVSEFF II.)

4) Financovanie domu v správe Spoločenstva vlastníkov bytov / Správcov bytových domov (SVB / SBD)
=> Podmienky financovania zateplenia v spolupráci s VÚB Bankou
Spoločnosť BEKWOODCOTE s.r.o. v rámci balíka služieb ponúka svojim klientom zvýhodnený investičný účelovo viazaný úver VÚB na financovanie renovácie, zateplenia, modernizácie, resp. realizácie rekonštrukcie bytového domu:
- úver vo forme postupného čerpania peňažných prostriedkov, v prospech účtu dodávateľov prác a materiálov, na základe predložených daňových dokladov
- výhodná úroková sadzba - výška úroku= 6 mesačný EURIBOR + marža 2,5% - 4% podľa bonity klienta (napríklad k 08.03.2010 úroková sadzba od 3,46% do 4,96%)
- 50% zľava z poplatku za poskytnutie úveru (štandardne 0,5% flat z výšky úveru)
- zjednodušené podmienky zabezpečenia - VÚB požaduje len zriadenie záložného práva na pohľadávky z účtu, na ktorom sa sústreďujú prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv a na pohľadávky Dlžníka z poistnej zmluvy, na základe ktorej je poistený bytový dom
- možnosť získania grantu zo zdrojov EBRD v rámci programu SLOVSEFF II, ktorého partnerom je VÚB banka, až do výšky 15 % z celkových projektových nákladov
=> Podmienky financovania pomocou dotácie na odstránenie systémových porúch bytového domu

SYSTÉMOVÉ PORUCHY bytového domu tvoria 3. program pre poskytovanie dotácii na rozvoj bývania. Na základe Výnosu MVRR SR č. V- 1/2007 je od 1. 1. 2008 možné získať dotáciu na odstránenie systémových porúch stavby.

V prípade, že vypracovaný Odborný posudok potvrdzuje výskyt niektorej z 12-tich systémových porúch (uvedených v prílohe Výnosu), je možné požiadať o dotáciu na jej odstránenie. V prílohe je uvedená formulácia prejavov porúch a odporúčaný spôsob odstránenia, u 9. z 12. porúch je takýmto odporúčaným riešením zateplenie. Podľa výnosu je výška dotácie 17,43€/m2 podlahovej plochy.

Termín na podanie žiadostí je do konca februára bežné roka. Žiadosti preberajú príslušné krajské úrady obvykle po 1. januári bežného roka.
=> Podmienky financovania pomocou dotácie z Štátneho fondu rozvoja bývania
(doplniť)

5) Osobné financovanie
Pre majiteľov bytov je najdôležitejšou otázkou ich osobná úspora nákladov. Pri systémovom riešení budovy je dôležitá výmena okien, ktorá sa väčšinou osobne dotýka investície majiteľov bytov. Pre výmenu okien a prípadné ďalšie interiérové úpravy Vám ponúkame získanie zvýhodneného účelovo viazaného úveru prostredníctvom VÚB – FLEXI pôžičku BEKWOODCOTE na dodávku stavebných materiálov a prác:
- úver vo výške 1 600€ – 13 300€
- doba splácania úveru 12 mesiacov až 24 mesiacov
- fixná úroková sadzba po celú dobu splácania úveru: 5,9%

Ďalšie výhody:
- zjednodušené vybavenie
o na základe vypracovanej cenovej ponuky na materiál a prácu je vystavená zálohová faktúra,
o po schválení úveru vo VÚB sú finančné prostriedky (na základe priloženej zálohovej faktúry) prevedené na náš účet a klient môže odobrať tovar a začať realizáciu
- k podaniu žiadosti nie sú potrebné žiadne potvrdenia o príjme
- ručenie len biankozmenkou


Pre porovnanie:
- bežný bezúčelový úver – úrok cca 10,9%
- bežný účelový úver – úrok cca 8,9%
- hypotekárny úver – úrok cca 4,6%